Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 1700

LP.

DATA

TEMATYKA

1.

04.09.2023r. Spotkania rodziców uczniów klas 1 z wychowawcami.

2.

22.09.2023r. Spotkania z rodzicami:
przedstawienie organizacji roku szkolnego, wymagań edukacyjnych z poszczególnych   przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki;
wybór Oddziałowych Rad Rodziców.

3.

08.12.2023r.

Spotkania z rodzicami: przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 1 z psychologiem dotyczące kondycji psychicznej i wsparcia młodzieży.

4.

02.02.2024r.

Spotkania z rodzicami: omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 nt. profilaktyki uzależnień.

5.

22.03.2024r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas 4: przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 4.

6.

16.05.2024r.

(czwartek)

Spotkania z rodzicami: przekazanie informacji dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów, przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2-3.