Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2007r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.10.2016r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów:

  • niektóre grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
  • niektóre dokumenty pdf nie są edytowalne,
  • brak możliwości zmiany kontrastu
  • materiały video są pozbawione audiodeskrypcji.

Serwis został wyposażony w mechanizm zmiany rozmiaru czcionki, całość serwisu oparta jest na responsywnych stylach CSS.

Staramy się tak administrować serwisem, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wyłączenia

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2021r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 03.03.2022r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Mimier
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu: 91 433 61 17 lub 91 433 81 64

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Adres: ul. Henryka Pobożnego 2, 70-507 Szczecin
poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu: 91 433 61 17 w. 20

Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia, główne od ulicy Henryka Pobożnego 2 oraz do dwóch części budynku od strony ulicy Jarowita 2 i 3. Do drzwi głównych prowadzi jeden stopień. Na  tym poziomie znajduje się tylko szatnia i bufet szkolny.
By dostać się do pozostałych pomieszczeń należy pokonać 20 schodów oddzielonych spocznikiem. By dotrzeć do pomieszczeń użytkowych pozostałych części budynku trzeba pokonać kilkanaście schodów.

Wejście główne dostępne jest w godzinach pracy szkoły, pozostałe wejścia zależnie od potrzeb użytkownika.

Budynek składa się z czterech, pięciu kondygnacji i na każdym poziomie znajdują się korytarze, do którego prowadzą schody.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.