Zebrania

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019 

DATA

TEMATYKA

03.09.2018r.

Spotkanie rodziców uczniów klas 1 z Dyrektorem szkoły, Wicedyrektorami, Wychowawcami, Pedagogiem, Psychologiem i Pielęgniarką.

21.09.2018r.

Przedstawienie: organizacji roku szkolnego, wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki; 
wybór Oddziałowych Rad Rodziców.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 3 z dyrekcją szkoły – przedstawienie zasad egzaminu maturalnego.

26.10.2018r.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 z przedstawicielami policji dotyczące profilaktyki uzależnień.
Przekazanie informacji  o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów.

07.12.2018r.

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

18.01.2019r.

Omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

15.03.2019r.

Przekazanie informacji  o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas 1-2; przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 3;
przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego
(w klasach 2 i 3).

16.05.2019r.

(czwartek)

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2.

Spotkanie rodziców z wychowawcą: 17.00 - 18.00

Spotkanie rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów: 18.00 - 19.00